flgswed.gif (159 bytes)Produktöversikt


ViewFinder/ds

ViewFinder/ds är ett Windows-baserat gränssnitt för slutanvändare för att skapa, modifiera och utföra frågor, rapporter och datautdrag direkt från Unisys´ och Bull´s stordatorer.

ViewFinder/ds – ger beslutsstöd på Din PC
Unicon har utvecklat ett intuitivt PC-gränssnitt, som kommer att förändra sättet att styra rapportering, frågor och filutskrifter. ViewFinder/ds skiljer sig från andra beslutsstödsprodukter genom att användaren själv kan handha produkten utan hjälp från teknikexperter. detta nya gränssnitt ger slutanvändaren den fullständiga kontroll som behövs för att lätt specificera, formatera, planera och presentera resultat.

Introduktion
Viewfinder gör beslutsstöd enkelt och flexibelt. Genom att tillhandahålla en peka-och klicka-lösning för att skapa frågor, rapporter och filutskrifter, så eliminerar ViewFinder/ds behovet av konstant tekniskt stöd. ViewFinder/ds´ modul för planering och styrning ger användaren optimal flexibilitet. Dessa arbetssätt, tillsammans med en effektiv sökmotor för utsökning av data, innebär att användaren får informationen de behöver i en användbar form och så snabbt som behövs för effektivt beslutsfattande. Behovet av tid för installation och information till användaren är minimal, vilket betyder att man snabbt kommer igång med ViewFinder/ds. Unicon kan erbjuda en ViewFinder/ds-kurs hos kunden. Den kan också skräddarsys till kundens behov. ViewFinder/ds kan användas med en mängd olika sambands- lösningar till datakällan. Det betyder att Du inte behöver ändra hårdvaru- eller programvarumiljö för klient – server förbindelsen och filöverföringen.

Vid behandling av frågor, rapporter eller filutsökning kan Du

  • Utveckla dessa vid behov
  • Modifiera tidsvariabler varje gång Du utför en sparad aktivitet
  • Köra samma aktivitet regelbundet enligt ett planeringsschema

Händelsestyrning med planeringshjälpmedel
Med ViewFinder/ds kan Du spontant utföra en fråga, ta fram en rapport eller filutdrag, eller Du kan planera aktiviteten till den datum och tid Du önskar. ViewFinder/ds´ planeringsinstrument ger varje användare och hela organisationen ett teknik att balansera de totala resurskraven till server och nätverk, utan att ignorera kraven på att få resultatet i rätt tid och på rätt sätt. ViewFinder´s Planeringsstyrning (Scheduler Manager) ger alltid fullständig tillgång på de aktiviteter Du har startat, redan gjort klart eller planerat, om dessa aktiviteter omfattar nedladdning av resultat, överföring av filer eller en kombination av båda.

 

ViewFinder/ds ser framtiden nu
Hittills har Unicon fokuserat på att leverera beslutsstödslösningar med access till data på Bull och Unisys servrar. Kunderna har efterfrågat tillgång till information som finns på icke-stordatorer i deras organisation, t ex UNIX, nätverksservrar, och traditionella medelstora system. Baserat på denna förfrågan kan Unicon nu erbjuda access till data lagrad på en mängd olika hårdvaruplattformar och ge tillgång till många relationsdatastrukturer, såsom Oracle, Sybase etc.

Med ViewFinder/ds har Du nu möjlighet att använda en enda "verktygslåda":

grafiskt gränssnitt, snabb sökmotor, informationsanalys, för att ta rätt beslut i rätt tid.

Effektivt beslutsfattande blir allt svårare och viktigare för varje dag. Ge dina beslutsfattare det verktyg de behöver. Ta tillfället i akt och prova ViewFinder/ds gratis för en utvärdering. Du kommer att förstå hur vi kan förbättra Din organisations beslutsstöd.

 

ViewFinder/ds ofta förekommande frågor

Vad betyder ds i ViewFinder/ds?

- Decision Support (= Beslutsstöd)

Skiljer lösenord (password) på små och stora bokstäver (gemena och versaler)?

- Ja, men inte inloggningsnamn (login names)

Stöder ViewFinder/ds SQL?

- Nej, inte för närvarande, men planer finns för 1998

Kan jag ändra mina skärmfärger i ViewFinder/ds

- Nej. Detta görs i Windows.

Kan jag planera mina rapporter att köras den 1:a i varje månad?

- Nej inte nu, men denna kommer i kommande utgåva.

Kan mer än en person i varje grupp ha samma frågenamn?

- Nej, varje fråga måste ha ett unikt namn.

Om jag är medlem i en grupp, kan mina frågor vara privata?

- Ja, om administratören har givit Dig ett speciellt privilegium

(Allow Private Queries). Privata frågor tillhör en användare.

Kan jag skilja av en begränsad utdatafil med med en tab?

- Nej, kommer i kommande utgåva

Vad händer om jag planerar en fråga att köras under en tid då jag inte har resurser?

- ViewFinder/ds kör så snart resurstid finns.

Hur fungerar subtotal i ViewFinder/ds

- När värdet av ett bestämt fält ändras- utför ViewFinder/ds funktionen,
  t ex summering, medelvärde, procent

Vad betyder "Suppress Duplicate Values" på Utsökningssidan?

- "Suppress Duplicate Values" (= Undertryck dubbla värden) undertrycker värdet om detta är detsamma som föregående posts värde. T ex om Du har en sorterad lista på anställda med samma jobbkod, kan Du vilja undertrycka jobbkodsutskriften. ViewFinder/ds skriver då endast ut den första av jobbkoderna. Om en jobbkod fortsätter på ny sida skriver ViewFinder/ds jobbkoden på första raden på nya sidan.

Vad är en "översättningsfil" (translation file)?

- En fil som tillåter Dig att ändra utseendet på värdet i datafältet, dvs om Du har en "Månads-" datafil med värdet 01, så kan Du ha en översättningsfil som ändrar värdet till januari.

Vad är MAPPER?

- En Unisys databas på stordator. ViewFinder/ds kan ha access till MAPPER-data

Kan min Administratör se mitt lösenord?

- Nej, men han kan "återge" det till Dig

 

 

ViewFinder/ds´Händelsestyrning (Event Manager)

Hur länge finns mina resultat i Event Manager?

- Tills Du tar bort dem

Kan jag planera ett jobb, sedan stänga Event Manager, då jag är går för dagen, och ha resultaten färdiga nästa morgon?

- Även om Event Manager måste vara igång för att utföra ett jobb, så finns det en option som tillåter Dig att automatiskt terminera Event Manager när Ditt jobb är färdigt

Om jag stänger Event manager och väljer "terminate after the completion of scheduled events" option, kan då någon komma åt mina Event Manager händelser?

- Endast om de går in med Ditt Login namn och lösenord.

Kan någon sätta igång Event Manager (eller andra moduler) genom Internet Explorer?

- Ja, de kan sätta igång den, men de kan inte köra utan ett giltigt Login namn och lösenord.

Kan jag gå in i Event Manager genom att använda mitt namn och lösenord och se andra personers frågeresultat?

- Ditt Login namn och lösenord ger endast tillgång till Dina frågeresultat och händelser.

ViewFinder/ds´ Admin:

Kan Du komma till ViewFinder/Admin från Event Manager eller ViewFinder/ds?

- Nej

Vad hänvisar "Allow Data Source Output" till på "Privileges page" i ViewFinder/ds Admin?

- "Allow Data Source Output" möjliggör för en användare att mata ut data till stordatorn.

Om jag redigerar användare i ViewFinder/ds Admin, när kommer dessa redigeringar att slå igenom?

- Redigeringar slår igenom så snart de sparats. Ändringarna kan ses vid nästa login. Därför måste användare som är aktiva logga ut och återstarta ViewFinders/ds för att påverkas.

Kan jag tilldela privilegier direkt till en grupp?

- Ja

Kommer nya användare att få gruppkännetecken när de adderas till gruppen, t ex data views, queries och connections?

- Ja

Om en användare raderas från en grupp, kommer gruppfrågorna denne skapade vara tillgängliga för återstående medlemmar i gruppen?

- Ja

Vilken hierarki associeras med sambandsgränser (connection limits)?

- Sambandsgränser kan tillämpas på tre platser: data source, användare och grupp.

  1. Gränser som sätts på data source nivå tar överhand över alla andra gränser. Dessa identifieras med röda cirklar på användar- och gruppsidor.
  2. Gränser som sätts på användar- och gruppnivå är ackumulerande, resulterande i största samband mellan de två gränsmängderna.

Vad refererar "Manual Syntax" till på Privilegiesidan?

- Manuell syntax tillåter mera sofistikerade användare att redigera Louis II kommandon och syntax, dvs några användare kan vilja addera extra syntax i navigeringssyfte.

När refererar "Maximum File Output Size" till Beskrivningssidan?

-  "Maximum File Output Size" är en standardinställning som representerar uppskattat antal poster som skall behandlas. Sättningen tillåter Louis II att allokera resurser baserade på förväntat postantal.. Fastän det är en uppskattning, så kan en för låg sättning orsaka en avbruten frågekörning. En för hög sättning kan orsaka att onödigt mycket systemresurser används.

 

Tillbaka ett steg
PC-program
Programvaror
Hemsidan

senast uppdaterad 2002-12-10
© Copyright 
Connector Data